Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/210/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/210/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 20 w ust. 2 po pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu: „16) koordynacja spraw związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu i ropy naftowej ze złóż łupkowych.”;
 2. w § 21 w ust. 2 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:
  „ e) prowadzenie i monitorowanie rejestru zarządzeń Marszałka,”;
 3. w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „ 2. Do zadań Biura Polityki Rolnej należy w szczególności:
  1. realizacja polityki rolnej wynikającej ze strategii rozwoju województwa, programów krajowych i wojewódzkich;
  2. koordynacja działań na rzecz dostosowania rolnictwa i gospodarki Ŝywnościowej do standardów Unii Europejskiej;
  3. współpraca z organami administracji publicznej, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych, samorządem rolniczym, rolniczymi związkami producentów i plantatorów, uczelniami, szkołami rolniczymi, służbami doradztwa rolniczego, jednostkami doświadczalnymi hodowlano-nasiennymi i innymi instytucjami działającymi w otoczeniu rolnictwa na rzecz poprawy efektywności produkcji rolnej, zwłaszcza poprzez:
   1. realizację zadań wynikających z ustawy o nasiennictwie tj. prowadzenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) i ustalanie listy odmian roślin rolniczych zalecanych do uprawy na obszarze województwa,
   2. realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt tj. upowszechnianie wśród rolników przepisów z zakresu profilaktyki i dobrostanu zwierząt,
   3. podejmowanie działań na rzecz promocji Ŝywności wyprodukowanej w regionie,
   4. popularyzowanie ekologicznych metod produkcji rolnej,
   5. popularyzowanie alternatywnych kierunków produkcji rolnej,
   6. udział w wystawach i targach rolniczych, organizacja konferencji, pokazów i demonstracji, szkoleń i wyjazdów szkoleniowych oraz innych działań;
  4. diagnozowanie i ocena sytuacji podstawowych rynków rolnych;
  5. współdziałanie z centralną i wojewódzką administracją państwową, administracją zespoloną, samorządem powiatowym i gminnym oraz z innymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego w zakresie programowania i realizacji programów pomocowych;
  6. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o podatku rolnym, dotyczących zaliczania w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych przypadkach, niektórych gmin województwa do innego okręgu podatkowego niŜ określony w rozporządzeniu Ministra Finansów;
  7. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, dotyczących wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium RP technologii hodowli zwierząt;
  8. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o nasiennictwie, dotyczących przygotowywania projektów wniosków do ministra rolnictwa o utworzenie w województwie rejonu zamkniętego wytwarzania materiału siewnego;
  9. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach, w tym:
   1. stwierdzenie spełniania przez grupę producentów rolnych określonych warunków i dokonywanie wpisu do rejestru grup producentów,
   2. prowadzenie rejestru grup producentów rolnych,
   3. przygotowywanie projektów decyzji o stwierdzeniu spełnienia przez grupę producentów warunków określonych w ustawie oraz decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru producentów oraz o zaprzestaniu spełniania przez grupę producentów warunków określonych w ustawie,
   4. sprawowanie nadzoru nad działalnością grup producentów rolnych,
   5. przyjmowanie składanych przez grupy rocznych sprawozdań finansowych;
  10. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, w tym:
   1. przygotowywanie projektów decyzji dotyczących uznania i cofnięcia uznania za organizację producentów grupom producentów owoców i warzyw, uznania i cofnięcia uznania grupom producentów chmielu i tytoniu oraz uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń,
   2. opracowania planów kontroli i przeprowadzanie kontroli w zakresie określonym w ustawie,
   3. przekazywanie informacji o wydanych decyzjach właściwemu ministrowi, prezesom ARR i ARiMR;
  11. współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju rolnictwa w Województwie;
  12. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań merytorycznych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie oraz śuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu dotyczących wykonywania przez te jednostki zadań statutowych związanych z gospodarką wodną, melioracjami i ochroną przeciwpowodziową, w tym:
   1. opiniowanie i korekty planów działalności jednostek,
   2. opiniowanie planów finansowych i zmian w budŜetach jednostek,
   3. opiniowanie sprawozdań z realizacji zadań jednostek,
   4. analiza miesięcznych informacji z realizacji zadań;
  13. wydawanie zezwoleń lub ich cofanie w przypadku naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub zezwoleniu na:
   1. prowadzenie działalności w zakresie skupu maku,
   2. prowadzenie działalności związanej ze skupem konopi włóknistych na podstawie umów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124);
  14. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalania ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie pod uprawę maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw;
  15. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
   1. zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku,
   2. zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych;
  16. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  17. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań merytorycznych przez wojewódzką jednostkę doradztwa rolniczego, dotyczących wykonywania przez nią zadań statutowych doradztwa rolniczego w zakresie modernizacji terenów wiejskich;
  18. przygotowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawach nadania statutu dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie;
  19. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz członków Rady Społecznej działającej przy ośrodku.”;
 4. w § 29:
  1. w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   „ 3) opracowywanie opinii do lokalnych programów ochrony środowiska;”;
  2. w ust. 4 po pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 i pkt 16 w brzmieniu:
   „ 15) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz z udzielonych przez Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin;
   16) prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.”;
  3. w ust. 5 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i pkt 11 w brzmieniu:

  „ 10) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
  a) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  b) pozwoleń na wytwarzanie odpadów, c) zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
  11) prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.”;
 5. w § 30:
  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „ 2. Do zadań Biura Infrastruktury należy w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem utworzenia linii kolejowych oraz wniosków o zawieszenie i likwidację niektórych linii lub ich części;
   2. organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich oraz prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie;
   3. realizowanie zadań wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   4. sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych oraz badań psychologicznych wynikających z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”;
   5. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o :
    1. wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru,
    2. wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru;
   6. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
   7. prowadzenie spraw związanych z obsługą uzyskanych dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
   8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na wyłączenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z produkcji leśnej;
   9. opiniowanie wniosków samorządów w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji rolnej kierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz lasów stanowiących własność Skarbu Państwa kierowanych do Ministra Środowiska;
   10. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o załoŜenie lotnisk, wprowadzanie zmian na lotniskach oraz ich likwidowanie;
   11. współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania akcji ratowniczych, poszukiwania oraz badania okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych;
   12. monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie Priorytetu 3 „Nowoczesne sieci.”;
   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   „ 4. Do zadań Biura Transportu i Komunikacji należy w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
   2. prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów sprzedaŜy biletów ulgowych przez przewoźników autobusowych;
   3. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
   4. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
   5. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu;
   6. prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji egzaminatorów egzaminujących kandydatów na kierowców i kierowców.”;
   6) w § 31 w ust. 2 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i pkt 11 w brzmieniu:
   „ 10) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zezwoleń na prowadzenie leczenia substytucyjnego;
   11) prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.”;
  2. w § 34 w ust. 4 po pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i pkt 15 w brzmieniu:
   „ 14) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru;
   15) prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Zespołu, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej .”;
   8) § 38 otrzymuje brzmienie:
   „ § 38
   Departament Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń (ZP)
   Do zakresu działania Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń należy w szczególności:
   1. opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych, dotyczących zamówień publicznych;
   2. opracowywanie na dany rok planu zamówień publicznych Urzędu na podstawie planu wydatków rzeczowych sporządzonego przez Departament Organizacyjny;
   3. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz wszystkich departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu;
   4. stały udział pracowników Departamentu w komisjach przetargowych i opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
   5. podejmowanie czynności w procesie odwoławczym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
   6. prowadzenie rejestru zamówień publicznych w Urzędzie;
   7. kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Województwa na polecenie Marszałka;
   8. wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz kontrola realizacji warunków prowadzenia przez przedsiębiorców obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
   9. wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne na obszarze obejmującym więcej niŜ jeden powiat na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
   10. współpraca z komórkami wdraŜającymi działania/projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
   11. opracowywanie Marszałkowi kwartalnych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych w Urzędzie;
   12. sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
   13. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
    1. zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu,
    2. zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu;”;
     14) prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Departamentu, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej .”;

Załączniki

Załączniki