Wersja obowiązująca z dnia

Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej: ,,Wspieranie działalności sportowej zespołów biorących udział w najwyższych rangą krajowych rozgrywkach ligowych” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012

Informacje dodatkowe:

Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 3 lutego 2012 r. na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: ,,Wspieranie działalności sportowej zespołów biorących udział w najwyższych rangą krajowych rozgrywkach ligowych” w 2012 roku, w składzie:
 1. Przedstawiciele Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
  1. Alicja Rutecka- Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, przewodnicząca komisji konkursowej,
  2. Helena Dąbrowska- podinspektor w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  3. Beata Ślusarenko- specjalista w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  4. Joanna Glezman- Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
  5. Wojciech Szadziewicz- Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,
  6. Robert Szewczyk- Z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
  1. Benedykt Jadziński- Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom I Rodzinie ,,Arka” w Olsztynie,
  2. Patryk Czyżykowski- przedstawiciel organizacji pozarządowej Braniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Załączniki

Załączniki