Wersja obowiązująca z dnia

Podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla następujących operacji:
4.1.a. wzmocnienie konkurencyjności lub utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
4.1.b. restrukturyzacja, lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
4.1.c. podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,
4.1.d. ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej,
dla których nabory przeprowadzone zostaną w terminie od 10 kwietnia do 10 maja 2012 r.

Załączniki

Załączniki