Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 32/432/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2011 r

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 32/432/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 33 otrzymuje brzmienie:
  㤠33
  Departament Kultury i Edukacji (KE)
  1. W skład Departamentu Kultury i Edukacji wchodzą:
   1. Biuro Rozwoju Kultury i Edukacji (BKE);
   2. Biuro Instytucji Kultury (BIK);
   3. Biuro Jednostek Oświaty (BJO).
  2. Do zadań Biura Rozwoju Kultury i Edukacji należy w szczególności:
   1. realizowanie polityki określonej przez Samorząd Województwa w dziedzinie kultury i edukacji;
   2. współpraca w zakresie opracowywania projektów strategii rozwoju Województwa oraz wieloletnich programów rozwoju gospodarczego i społecznego;
   3. opracowywanie Strategii Rozwoju Kultury, Strategii Rozwoju Edukacji oraz Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami;
   4. opracowywanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury i edukacji;
   5. opracowywanie projektów podziału środków finansowych Samorządu Województwa przeznaczonych na kulturę i edukację;
   6. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem działalności w dziedzinie kultury i edukacji w ramach środków przekazywanych z budżetu Województwa;
   7. inicjowanie i zapewnienie realizacji zadań o charakterze wojewódzkim określonych ustawami w zakresie kultury i edukacji;
   8. wspieranie działalności stowarzyszeń oraz innych organizacji kultury;
   9. realizowanie zadań dotyczących ochrony dóbr kultury.
  3. Do zadań Biura Instytucji Kultury należy w szczególności:
   1. realizowanie polityki określonej przez Samorząd Województwa w dziedzinie kultury;
   2. opracowywanie projektów podziału środków finansowych Samorządu Województwa przeznaczonych na kulturę;
   3. prowadzenie rejestru instytucji kultury;
   4. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem działalności kulturalnej w ramach środków przekazywanych z budżetu Województwa;
   5. sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury;
   6. realizowanie zadań związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją instytucji kultury;
   7. przyjmowanie i przygotowywanie wniosków instytucji kultury dotyczących programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
   8. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w części dotyczącej kultury.
  4. Do zadań Biura Jednostek Oświaty należy w szczególności:
   1. realizowanie polityki określonej przez Samorząd Województwa edukacji;
   2. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa;
   3. prowadzenie czynności związanych z okresowymi ocenami dyrektorów szkół i placówek w zakresie wykonywania przez nich zadań;
   4. sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa;
   5. organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek;
   6. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących funkcjonowania szkół i placówek;
   7. prowadzenie spraw związanych z awansem na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli;
   8. wdrażanie i monitorowanie elektronicznego systemu informacji oświatowej;
   9. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
   10. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w części dotyczącej edukacji.”;
 2. dotychczasowy § 35 otrzymuje brzmienie:
  㤠35
  Departament Sportu (S)
  Do zadań Departamentu Sportu należy w szczególności:
  1. inicjowanie i koordynowanie działań i przedsięwzięć na rzecz rozwoju sportu w województwie;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach zadań województwa w zakresie sportu;
  3. współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz samorządami lokalnymi w zakresie polityki sportu realizowanej w regionie;
  4. współpraca międzynarodowa w ramach realizacji projektów z obszaru sportu z regionami partnerskimi Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  5. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe zawodnikom, trenerom oraz nagród i wyróżnień innym osobom za działalność na rzecz rozwoju sportu w Województwie;
  6. realizowanie programów i zadań związanych z rozwojem bazy sportowej Województwa;
  7. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i współorganizowaniem imprez, zawodów i innych znaczących wydarzeń sportowych;
  8. promowanie wydarzeń, inicjatyw i osiągnięć sportowych Województwa;
  9. realizowanie zadań z zakresu promocji Województwa poprzez sport;
  10. realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu budżetu i wykonywaniem budżetu Województwa w zakresie sportu i promocji regionu poprzez sport.”;
 3. dotychczasowy załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki