Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie Pełnomocnictwa Panu Rafałowi Kiewiszowi Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Panu Rafałowi Kiewiszowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji do podpisywania w imieniu beneficjenta – Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentów sprawozdawczych, wniosków o płatność, aktualizacji wniosku oraz jego załączników związanych z realizacją projektu pod nazwą „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach - profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, priorytet I „Przedsiębiorczość”, działanie 1.2 „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”, poddziałanie 1.2.3 „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym”.

Załączniki

Załączniki