Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana Uchwały Nr 8/67/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08 lutego 2011 r. (zmienionej Uchwałą Nr 59/726/11/IV z dnia 15 listopada 2011 r.) w sprawie: dofinansowania operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM. 08.00.00-28-009/11 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA-RPWM.08.00.00-28-009/11-02

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (zwanym dalej Instytucją Zarządzającą RPO WiM), zatwierdza do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Roczny Plan Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-009/11, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały i jej integralną część, oraz objęte nim Działania i Operacje finansowe realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Załączniki

Załączniki