Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 32/432/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2011 r.

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 32/432/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 26 otrzymuje brzmienie:
  㤠26
  Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego(ZPRR)
  1. W skład Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego wchodzą:
   1. Biuro Koordynacji (ZPRR-II);
   2. Biuro Promocji i Informacji (ZPRR-III);
   3. Biuro Projektów – Przedsiębiorczość (ZPRR-IV);
   4. Biuro Projektów – Infrastruktura Społeczna i Turystyczna (ZPRR-VI);
   5. Biuro Projektów – Rewitalizacja (ZPRR-VII);
   6. Biuro Projektów – Transport (ZPRR-VIII);
   7. Biuro Projektów – Informatyzacja (ZPRR-IX);
   8. Biuro Płatności i Rozliczeń (ZPRR-X);
   9. Biuro Kontroli (ZPRR-XI);
   10. Biuro Monitoringu (ZPRR-XII);
   11. Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej (ZPRR-XIII);
  2. Do zadań Biura Koordynacji należy w szczególności:
   1. zapewnienie jednolitości dokumentów związanych z realizacją RPO WiM;
   2. opracowywanie zbiorczych zestawień, ankiet oraz harmonogramów dotyczących realizacji RPO WiM;
   3. koordynowanie wdrażania zaleceń i rekomendacji z badań ewaluacyjnych oraz z przeprowadzonych kontroli w Departamencie;
   4. koordynowanie działań w obszarze zobowiązań Instytucji Zarządzającej (IZ) RPO WiM związanych z ochroną środowiska;
   5. koordynowanie zadań realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP);
   6. tworzenie i aktualizowanie bazy ekspertów;
   7. współpraca z Instytucją Koordynującą RPO WiM w zakresie funkcjonowania systemu wdrażania programu.
  3. Do zadań Biura Promocji i Informacji należy w szczególności:
   1. opracowanie i realizacja planu działań promocyjnych i informacyjnych dla RPO WiM;
   2. prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich.
  4. Do zadań Biura Projektów – Przedsiębiorczość należy w szczególności:
   1. kontraktowanie środków RPO WiM w ramach części osi priorytetowej I Przedsiębiorczość:
    1. przygotowywanie dokumentacji,
    2. nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów,
    3. organizowanie posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP),
    4. przygotowywanie umów i aneksów do umów,
    5. rozpatrywanie odwołań,
    6. analiza przepływów finansowych i wykorzystania alokacji;
   2. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów w ramach RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych;
   3. koordynowanie zadań realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP II).
  5. Do zadań Biura Projektów – Infrastruktura Społeczna i Turystyczna należy w szczególności:
   1. kontraktowanie środków RPO WiM w ramach osi priorytetowej III Infrastruktura Społeczna oraz osi priorytetowej II Turystyka:
    1. przygotowywanie dokumentacji,
    2. nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów,
    3. organizowanie posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP),
    4. przygotowywanie umów i aneksów do umów,
    5. rozpatrywanie odwołań,
    6. analiza przepływów finansowych i wykorzystania alokacji;
   2. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów w ramach RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych.
  6. Do zadań Biura Projektów – Rewitalizacja należy w szczególności:
   1. kontraktowanie środków RPO WiM w ramach osi priorytetowej IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast:
    1. przygotowywanie dokumentacji,
    2. nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów,
    3. organizowanie posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP),
    4. przygotowywanie umów i aneksów do umów,
    5. rozpatrywanie odwołań,
    6. analiza przepływów finansowych i wykorzystania alokacji;
   2. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów w ramach RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych.
  7. Do zadań Biura Projektów – Transport należy w szczególności:
   1. kontraktowanie środków RPO WiM w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna:
    1. przygotowywanie dokumentacji,
    2. nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów,
    3. organizowanie posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP),
    4. przygotowywanie umów i aneksów do umów,
    5. rozpatrywanie odwołań,
    6. analiza przepływów finansowych i wykorzystania alokacji;
   2. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów w ramach RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych.
  8. Do zadań Biura Projektów – Informatyzacja należy w szczególności:
   1. kontraktowanie środków RPO WiM w ramach osi priorytetowej VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego:
    1. przygotowywanie dokumentacji,
    2. nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów,
    3. organizowanie posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP),
    4. przygotowywanie umów i aneksów do umów,
    5. rozpatrywanie odwołań,
    6. analiza przepływów finansowych i wykorzystania alokacji;
   2. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów w ramach RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych;
   3. analiza procesów, projektowanie i programowanie systemu informatycznego RPO WiM;
   4. opracowywanie interfejsu komunikacyjnego pomiędzy lokalnym i krajowym systemem informatycznym (SIMIK 2007-2013);
   5. nadzór techniczny nad stroną internetową RPO WiM.
  9. Do zadań Biura Płatności i Rozliczeń należy w szczególności:
   1. opracowywanie procedur przekazywania płatności;
   2. weryfikacja wniosków Beneficjenta o płatność;
   3. rozliczanie płatności przekazywanych IP/IP II oraz weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków od IP/IP II do IZ;
   4. przygotowywanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IZ do Instytucji Certyfikującej;
   5. przechowywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
   6. odzyskiwanie kwot nienależnie pobranych lub wypłaconych w nadmiernej wysokości zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
   7. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów w ramach RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych.
  10. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
   1. opracowywanie procedur przeprowadzania kontroli;
   2. opracowywanie i weryfikacja Rocznego planu kontroli;
   3. przeprowadzanie kontroli na dokumentach oraz kontroli na miejscu realizacji projektu;
   4. przeprowadzanie kontroli systemu zarządzania i kontroli IP/IP II;
   5. przeprowadzanie kontroli Pomocy Technicznej w IP;
   6. przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektu;
   7. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów w ramach RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych;
   8. gromadzenie informacji, weryfikacja i sporządzanie raportów o nieprawidłowościach.
  11. Do zadań Biura Monitoringu należy w szczególności:
   1. gromadzenie oraz monitorowanie danych na temat realizacji RPO WiM;
   2. sporządzanie i weryfikacja informacji miesięcznych i kwarantalnych, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych;
   3. sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej;
   4. monitorowanie zasady n+3/n+2 oraz parytetu 80%/20%;
   5. prowadzenie sekretariatu Komitetu Monitorującego RPO WiM.
  12. Do zadań Biura Budżetu i Pomocy Technicznej należy w szczególności:
   1. wnioskowanie i rozliczanie środków finansowych na realizację RPO WiM;
   2. opracowywanie budżetu Samorządu Województwa w części dotyczącej RPO WiM oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania;
   3. opracowywanie, weryfikacja i monitoring Rocznego Planu Działań IZ dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WiM w danym roku budżetowym, przygotowywanie uchwał oraz sporządzanie zestawień dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte Rocznym Planem Działań IZ;
   4. zamknięcie Pomocy Technicznej ZPORR;
   5. weryfikacja Rocznych Planów Działań IP oraz przygotowywanie umów i aneksów do umów;
   6. weryfikacja wniosków o płatność IP.”.

 2. dotychczasowy § 30 otrzymuje brzmienie:
  㤠30
  Departament Infrastruktury i Geodezji (IG)
  1. W skład Departamentu Infrastruktury i Geodezji wchodzą:
   1. Biuro Infrastruktury (IG-I);
   2. Biuro Inwestycji (IG-BI);
   3. Biuro Transportu i Komunikacji (IG-TK);
   4. Biuro Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem (IG-MW );
   5. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (IG-G-WO);
   6. Samodzielne Stanowisko ds. transportu towarów niebezpiecznych (IG-ADR).
  1. Do zadań Biura Infrastruktury należy w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem utworzenia linii kolejowych oraz wniosków o zawieszenie i likwidację niektórych linii lub ich części;
   2. organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich oraz prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie;
   3. realizowanie zadań wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   4. sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych oraz badań psychologicznych wynikających z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”;
   5. prowadzenie spraw związanych z obsługą uzyskanych dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
   6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na wyłączenie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa z produkcji leśnej,
   7. opiniowanie wniosków samorządów w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji rolnej kierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz lasów stanowiących własność Skarbu Państwa kierowanych do Ministra Środowiska;
   8. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o założenie lotnisk, wprowadzanie zmian na lotniskach oraz ich likwidowanie;
   9. współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania akcji ratowniczych, poszukiwania oraz badania okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych;
   10. monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie Priorytetu 3 „Nowoczesne sieci”.
  1. Do zadań Biura Inwestycji należy w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów inwestycyjnych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu województwa;
   2. prowadzenie spraw związanych z realizacją założeń „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2009-2015”;
   3. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii;
   4. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ramach koordynacji działań samorządów gminnych i powiatowych.;
  1. Do zadań Biura Transportu i Komunikacji należy w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
   2. prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów sprzedaży biletów ulgowych przez przewoźników autobusowych;
   3. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu;
   4. prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji egzaminatorów egzaminujących kandydatów na kierowców i kierowców.
  1. Do zadań Biura Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem należy w szczególności:
   1. prowadzenie ewidencji mienia nieruchomego stanowiącego własność Województwa;
   2. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem funkcji właścicielskich wobec wojewódzkiego mienia samorządowego, w tym związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją jednostek;
   3. prowadzenie spraw związanych z zarządem nieruchomości Województwa;
   4. prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieniem przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne;
   5. sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;
   6. sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości z zasobu Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
   7. sporządzanie opinii dotyczących nabywania, zbywania i podziału nieruchomości;
   8. sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków;
   9. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego i Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawach związanych z gospodarką gruntami;
   10. sprawowanie nadzoru nad realizacją służby geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z ustawy, zgodnie z kompetencjami;
   11. koordynowanie prac – wniosków Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie regulacji stanów prawnych pasów drogowych oraz nabywania gruntów pod drogi wojewódzkie;
   12. planowanie prac urządzeniowo – rolnych na terenie Województwa;
   13. prowadzenie spraw związanych z urzędowymi nazwami miejscowości i obiektów fizjograficznych;
   14. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich;
   15. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przebiegiem realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich;
  1. Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
   1. gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
   2. kontrola opracowań przyjmowanych i udostępnianych z zasobu wojewódzkiego.
  1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. transportu towarów niebezpiecznych należy w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru podmiotów gospodarczych prowadzących kursy dokształcające podstawowe dla kierowców:
    1. w zakresie towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
    2. w zakresie towarów niebezpiecznych w cysternach,
    3. w zakresie towarów niebezpiecznych klasy I (wybuchowych),
    4. w zakresie towarów niebezpiecznych klasy VII (promieniotwórczych), oraz kursy dokształcające, doskonalące klas j.w.
   2. prowadzenie spraw związanych z ADR, RID, ADN i CEPiK ADR;
   3. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad szkoleniami i egzaminowaniem kierowców przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas.”;

 3. dotychczasowy § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 4. „2. Do zadań Biura ds. pomocy i integracji społecznej należy w szczególności:
  1. w zakresie pomocy społecznej:
   1. opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami,
   2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w województwie warmińskomazurskim,
   3. organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
   4. rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska,
   5. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
   6. organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
   7. opracowywanie raportu z monitoringu strategii polityki społecznej województwa warmińsko – mazurskiego,
   8. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji konkursów w zakresie zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej,
   9. przygotowywanie umów i prowadzenie nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem dotacji przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej,
   10. realizacja zadań w zakresie koordynacji prac związanych z opracowywaniem i monitorowaniem rocznego wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w części dotyczącej polityki społecznej,
   11. realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie zadań realizowanych z pomocy społecznej,
   12. współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
   13. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
  1. w zakresie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej:
   1. przeprowadzenie jednego badania regionalnego rocznie wynikającego z zadań projektu,
   2. współpraca przy opracowaniu oceny zasobów pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim,
   3. tworzenie założeń programów finansowanych ze środków własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej lub założeń projektów systemowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
   4. przekazywanie wniosków i rekomendacji z prowadzonych badań marszałkowi i wojewodzie oraz jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej,
   5. formułowanie rekomendacji, na podstawie których będą opracowywane programy szkoleń prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
   6. popularyzacja wyników prowadzonych badań,
   7. stworzenie strony internetowej,
   8. promocja działań realizowanych przez OIS,
   9. wysyłanie bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej,
   10. składanie sprawozdań półrocznych oraz sprawozdania końcowego do CRZL ze zrealizowanych zadań merytorycznych.”;
 5. dotychczasowy załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 6. dotychczasowy załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki