Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok uchwalonego uchwałą Nr III/35/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2011 – z późniejszymi zmianami – poprzez:
  1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 52.924.415 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 68.268.915 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  7. nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 640.738.871 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 690.503.670 zł.
   Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 49.764.799 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 30.450.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 31.269.599 zł.
 3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 183.345.109 zł.

Załączniki

Załączniki