Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich

Numer aktu: 20/267/11/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-04-04

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 60/679/15/V

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Zdzisława Rejszela – Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku do załatwiania spraw należących do zarządcy dróg wojewódzkich związanych z utrzymaniem i ochroną dróg w zakresie wynikającym :
  1. z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) w zakresie: - decyzji administracyjnych dotyczących lokalizacji zjazdów indywidualnych wraz z warunkami technicznymi;
    - decyzji administracyjnych dotyczących lokalizowania w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową;
    - naliczania opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową;
    - decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego;
  2. z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w zakresie uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obiektów nie związanych z ruchem drogowym;
    dotyczących kierowanego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku.

Załączniki: