Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Janusza Adamiaka - Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy do załatwiania spraw należących do zarządcy dróg wojewódzkich związanych z utrzymaniem i ochroną dróg w zakresie wynikającym :
 1. z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) w zakresie:
  - decyzji administracyjnych dotyczących lokalizacji zjazdów indywidualnych wraz z warunkami technicznymi;
  - decyzji administracyjnych dotyczących lokalizowania w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową;
  - naliczania opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową;
  - decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego;
 2. z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w zakresie uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obiektów nie związanych z ruchem drogowym;
  dotyczących kierowanego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy.

Załączniki

Załączniki