Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 35/640/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2010 r

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 35/640/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2010 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 2. 㤠12
  1. W skład Urzędu wchodzą następujące departamenty i równorzędne jednostki organizacyjne używające następujących symboli do oznaczenia spraw:
   1. Kancelaria Sejmiku - KS
   2. Gabinet Marszałka - GM
   3. Departament Organizacyjny - O
   4. Departament Prawny - P
   5. Departament Finansów i Skarbu - F
   6. Departament Współpracy Międzynarodowej - WM
   7. Departament Polityki Regionalnej - PR
   8. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego - ZPRR
   9. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - FS
   10. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa - OW
   11. Departament Ochrony Środowiska - OŚ
   12. Departament Infrastruktury i Geodezji - IG
   13. Departament Zdrowia - Z
   14. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - ROPS
   15. Departament Kultury i Edukacji - KE
   16. Departament Turystyki - T
   17. Departament Sportu - S
   18. Departament Kontroli - K
   19. Departament Audytu Wewnętrznego - A
   20. Departament Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń -ZP
   21. Departament Społeczeństwa Informacyjnego - SI
   22. Departament Koordynacji Promocji - KP
   23. Biuro Jakości i Znaków Regionalnych - JZ
   24. Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych - IN
   25. Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego - OB
   26. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - OP
   27. Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja - LPR

 3. dotychczasowy § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Do zadań Biura Planowania i Budżetu należy w szczególności:
  1. prowadzenie prac planistycznych nad projektem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
  2. przygotowanie uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
  3. przekazywanie jednostkom informacji niezbędnych do opracowania ich planów finansowych;
  4. opracowanie planu finansowego jednostki budżetowej – Urzędu;
  5. prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków budżetu;
  6. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej;
  7. sporządzenie zbiorczej sprawozdawczości statystycznej;
  8. opracowanie zbiorczych informacji opisowych dotyczących realizacji budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej;
  9. realizacja zasad gospodarki finansowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.”

 4. dotychczasowy § 32 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
  1. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  2. opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  3. organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.”

 5. dotychczasowy § 47 otrzymuje brzmienie:
  㤠47
  Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja (LPR)
  Do zakresu działania Biura ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja należy w szczególności:
  1. realizacja działań promocyjnych i informacyjnych Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja (dalej „Program”) oraz innych działań przewidzianych w Planie Informacji i Promocji Programu oraz w Umowie z Instytucją Kontraktującą (dalej „Umowa”), tj. Ministerstwem Rozwoju Regionalnego;
  2. przygotowanie i przedstawienie Instytucji Kontraktującej Raportów z działań/Wniosków o płatność ze środków pomocy technicznej zgodnie z postanowieniami Umowy;
  3. współpraca w zakresie realizowanych działań z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji rządowej, instytucjami oświatowymi i szkoleniowymi oraz innymi potencjalnymi i faktycznymi beneficjentami Programu;
  4. współpraca i koordynacja działań w zakresie zadań objętych Umową ze Wspólną Instytucją Zarządzającą Programu-Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Wspólnym Sekretariatem Technicznym oraz filiami WST w Obwodzie Kaliningradzkim i na Litwie.”
 6. dotychczasowe § 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78,79,80 otrzymują odpowiednio numery 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78,79,80,81.
 7. załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 8. załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki