Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr 12/137/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Informacje dodatkowe:

Punkt 11. załącznika nr 3 do Uchwały nr 12/137/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Jantar Nazwa zadania: «Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup»” Proponowana kwota dotacji: 9000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)”

Załączniki

Załączniki