Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 35/640/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2010 r

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 35/640/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2010 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. W skład Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego wchodzą:
  1. Biuro Koordynacji (ZPRR.II);
  2. Biuro Promocji i Informacji (ZPRR.III);
  3. Biuro Projektów – Przedsiębiorczość (ZPRR.IV);
  4. Biuro Projektów – Infrastruktura Społeczna i Turystyczna (ZPRR.VI);
  5. Biuro Projektów – Rewitalizacja (ZPRR.VII);
  6. Biuro Projektów – Transport (ZPRR.VIII);
  7. Biuro Projektów – Informatyzacja (ZPRR.IX);
  8. Biuro Płatności i Rozliczeń (ZPRR.X);
  9. Biuro Kontroli (ZPRR.XI);
  10. Biuro Monitoringu (ZPRR.XII);
  11. Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej (ZPRR.XIII).”;
 2. dotychczasowy § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Do zadań Biura ds. pomocy i integracji społecznej należy w szczególności:
  1. w zakresie pomocy społecznej:
   1. opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami,
   2. sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go Wojewodzie do dnia 1 marca każdego roku,
   3. organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
   4. rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska,
   5. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
   6. organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
   7. prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie województwa,
   8. opracowywanie raportu z monitoringu strategii polityki społecznej województwa warmińsko – mazurskiego,
   9. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji konkursów w zakresie zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej,
   10. przygotowywanie umów i prowadzenie nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem dotacji przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej,
   11. realizacja zadań w zakresie koordynacji prac związanych z opracowywaniem i monitorowaniem rocznego wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w części dotyczącej polityki społecznej,
   12. realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie zadań realizowanych z pomocy społecznej,
   13. współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
   14. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
  2. w zakresie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej:
   1. przeprowadzenie jednego badania regionalnego rocznie wynikającego z zadań projektu,
   2. współpraca przy opracowaniu bilansu potrzeb pomocy społecznej,
   3. tworzenie założeń programów finansowanych ze środków własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej lub założeń projektów systemowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
   4. przekazywanie wniosków i rekomendacji z prowadzonych badań marszałkowi i wojewodzie oraz jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej,
   5. formułowanie rekomendacji, na podstawie których będą opracowywane programy szkoleń prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
   6. popularyzacja wyników prowadzonych badań,
   7. stworzenie strony internetowej,
   8. promocja działań realizowanych przez OIS,
   9. wysyłanie bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej,
   10. składanie sprawozdań półrocznych oraz sprawozdania końcowego do CRZL ze zrealizowanych zadań merytorycznych .”.

Załączniki

Załączniki