Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 08/11/4.1.2 wraz z załącznikami

Numer aktu: 10/108/11/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-02-15

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 08/11/4.1.2, wraz z załącznikami:
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu;
 3. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 4. Lista sprawdzająca;
 5. Karta oceny wniosku – test pomocy publicznej;
 6. Karta oceny formalnej;
 7. Karty oceny merytorycznej zerojedynkowe:
  1. Karta ogólna;
  2. Karta z definicją kryterium;
 8. Karty oceny merytorycznej punktowej:
  1. Karta z definicjami kryteriów - Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast;
  2. Karta oceny wniosku - Działanie 4.1 – Humanizacja blokowisk Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych;
 9. Karta oceny strategicznej;
 10. Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy;
 11. Lista sprawdzająca do umowy;
 12. Wzór umowy o dofinansowanie projektu;
 13. Wzór uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 14. Wzór zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu;
 15. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu;
 16. Wzór Listy sprawdzającej do umowy cesji przed wydaniem dokumentu: „Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu”;
 17. Wzór potwierdzenia przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu;
  stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.