Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie formy konkursu nr 08/11/4.1.2 na Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Ustala się zamkniętą formę konkursu 08/11/4.1.2 na Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z 31-dniowym terminem naboru wniosków. Nabór wniosków zostanie rozpoczęty w dniu 18 lutego 2011 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00.

Załączniki

Załączniki