Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Ustalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 08/11/4.1.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

Numer aktu: 10/106/11/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-02-15

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Ustala się maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych, do konkursu 08/11/4.1.2 na 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%.

Załączniki: