Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 08/11/4.1.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych

Informacje dodatkowe:

Ustala się kwotę alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych do konkursu 08/11/4.1.2 w wysokości 796 530,00 Euro, co daje kwotę 3 119 291,13 PLN, w tym 677 050,50 Euro (2 651 397,46 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 119 479,50 Euro (467 893,67 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST.

Załączniki

Załączniki