Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 07/11/4.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty

Informacje dodatkowe:

Ustala się kwotę alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałania 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty do konkursu 07/11/4.1.1 w wysokości 3 234 873,00 Euro, co daje kwotę 12 668 086,15 PLN, w tym 2 749 642,05 Euro (10 767 873,23 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 485 230,95 Euro (1 900 212,92 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST.

Załączniki

Załączniki