Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/1.1.2

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/1.1.2, wraz z załącznikami:
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu,
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu,
 3. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu,
 4. Lista sprawdzająca,
 5. Karta oceny wniosku – test pomocy publicznej,
 6. Karta oceny formalnej,
 7. Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej:
  1. Karta ogólna,
  2. Karta z definicją kryterium,
 8. Karty oceny merytorycznej punktowej:
  1. Karta z definicjami kryteriów – Oś priorytetowa Przedsiębiorczość,
  2. Karta oceny wniosku – Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości,
 9. Karta oceny strategicznej,
 10. Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy,
 11. Lista sprawdzająca do umowy,
 12. Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
 13. Wzór Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 14. Wzór zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu,
 15. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu,
 16. Wzór Listy sprawdzającej do umowy cesji przed wydaniem dokumentu „Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu”,
 17. Wzór potwierdzenia przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu.
  stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

Załączniki

Załączniki