Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie formy konkursu 01/11/7.2.2 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Ustala się zamkniętą formę konkursu nr 01/11/7.2.2 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013, z 31-dniowym terminem naboru wniosków. Nabór wniosków zostanie rozpoczęty w dniu 21 lutego 2011 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00.

Załączniki

Załączniki