Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Informacje dodatkowe:

Ustala się maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013w ramach Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP, do konkursu nr 01/11/7.2.2 na 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis.

Załączniki

Załączniki