Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Informacje dodatkowe:

Ustala się kwotę alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 w ramach Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP do konkursu nr 01/11/7.2.2 w wysokości 8 235 294,12 Euro, co daje kwotę 32 250 235,30 PLN, w tym 7 000 000,00 Euro (27 412 700,00 PLN) ze środków pochodzącychz EFRR oraz 1 235 294,12 Euro (4 837 535,30 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budŜetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niŜ JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST.

Załączniki

Załączniki