Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie formy konkursu 01/11/7.2.3 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Informacje dodatkowe:

Ustala się zamkniętą formę konkursu nr 01/11/7.2.3 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013, z 31-dniowym terminem naboru wniosków. Nabór wniosków zostanie rozpoczęty w dniu 21 lutego 2011r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00.

Załączniki

Załączniki