Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.3 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Informacje dodatkowe:

Ustala się kwotę alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 w ramach Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki do konkursu nr 01/11/7.2.3 w wysokości 752 941,18 Euro, co daje kwotę 2 948 592,95 PLN, w tym 640 000,00 Euro (2 506 304,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 112 941,18 Euro (442 288,95 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budŜetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niŜ JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST.

Załączniki

Załączniki