Wersja obowiązująca z dnia

Dokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 16/126/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 marca 2009 r., o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki