Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/509/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lipca 2009 r

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/509/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lipca 2009 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 18 otrzymuje brzmienie:
  㤠18
  Do zadań wspólnych Departamentów należy w szczególności:
  1. opracowywanie projektów strategii rozwoju Województwa oraz wieloletnich programów rozwoju gospodarczego i społecznego;
  2. realizację zadań związanych z Kontraktem Wojewódzkim oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Polityki Regionalnej;
  3. opracowywanie projektów planów pracy, planów kontroli i planów szkoleń;
  4. opracowywanie propozycji do projektu budSetu;
  5. realizacja dochodów budSetowych;
  6. dokonywanie wydatków budSetowych w granicach kwot określonych w budSecie;
  7. inicjowanie i zapewnienie realizacji zadań o charakterze wojewódzkim określonych ustawami;
  8. przygotowywanie projektów aktów prawnych uchwalanych przez Sejmik, Zarząd i wydawanych przez Marszałka;
  9. wykonywanie aktów prawnych Sejmiku, Zarządu i Marszałka;
  10. opracowywanie informacji, sprawozdań, analiz i innych materiałów pod obrady Sejmiku, jego Komisji, Zarządu i dla potrzeb Marszałka;
  11. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji, interpelacje radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów;
  12. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
  13. współdziałanie z organizacjami gospodarczymi, społecznymi i zawodowymi;
  14. realizacja zadań obronnych zgodnie z zakresem działania, określonych odrębnymi przepisami;
  15. przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i słuSbowej i ochronie danych osobowych;
  16. rozpatrywanie spraw indywidualnych naleSących do zakresu działania Departamentu w granicach upowaSnienia udzielonego przez Marszałka;
  17. rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli, badanie ich zasadności i terminowe załatwianie;
  18. udzielanie - we współpracy z Gabinetem Marszałka - informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań Departamentu oraz reagowanie na publikacje w środkach masowego przekazu;
  19. współpraca z Departamentem Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego;
  20. współdziałanie z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych w zakresie organizowania słuSbowych wyjazdów za granicę oraz przyjmowania osób i delegacji z zagranicy;
  21. obsługa merytoryczna i techniczna narad organizowanych przez Marszałka lub Członków Zarządu;
  22. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
  23. wykonywanie innych zadań zleconych przez Marszałka lub Członków Zarządu w zakresie działalności Urzędu;
  24. wykonywanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej;
  25. uzgadnianie ze Skarbnikiem Województwa lub z Departamentem Finansów i Skarbu wszystkich wystąpień dotyczących uruchomienia, zwiększenia lub korekty dotacji z budżetu państwa;
  26. prowadzenie rejestrów decyzji i postanowień wydanych przez Zarząd i Marszałka;
  27. przygotowywanie, aktualizacja i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej informacji na stronę internetową Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
  28. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.”;
 2. dotychczasowy § 28 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
  „9) Biuro WdraSania PO RYBY (OW.IX).”;
 3. dotychczasowy § 28 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
  10. Do zadań Biura Wdrażania PO RYBY należy w szczególności:
  1. informowanie i rozpowszechnianie informacji o programie operacyjnym, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 programu operacyjnego oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy, zgodnie z opracowanym i przyjętym przez samorząd województwa planem komunikacyjnym;
  2. prowadzenie postępowań w zakresie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, poprzez:
   1. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dofinansowanie,
   2. przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie,
   3. zawieranie umów o dofinansowanie, na podstawie których jest przyznawana pomoc oraz ich rejestrowanie,
   4. informowanie o odmowie przyznania pomocy,
   5. weryfikację wniosków o płatność;
  3. przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapotrzebowania na środki finansowe;
  4. przygotowywanie planu wydatków na kaSdy rok trwania programu operacyjnego w zakresie osi priorytetowej 4;
  5. gromadzenie i przechowywanie informacji oraz danych dotyczących wdraSania programu operacyjnego dla instytucji zarządzającej;
  6. przechowywanie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej;
  7. udostępnianie lub przekazywanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentacji, o której mowa w pkt 5.”;
 4. dotychczasowy § 37 otrzymuje brzmienie:
  㤠37
  Departament Audytu Wewnętrznego (A)
  Do zadań Departamentu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
  1. przedstawianie Marszałkowi obiektywnej i niezaleSnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie (I poziom kontroli zarządczej) oraz jednostkach podległych samorządowi województwa (II poziom kontroli zarządczej);
  2. dokonywanie oceny kontroli zarządczej I i II poziomu polegającej na:
   1. badaniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi,
   2. badaniu skuteczności i efektywności działania,
   3. badaniu wiarygodności sprawozdań finansowych,
   4. weryfikacji poziomu ochrony zasobów,
   5. badaniu przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
   6. badaniu efektywności i skuteczności przepływu informacji,
   7. weryfikacji procesu zarządzania ryzykiem;
  3. wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienia funkcjonowania jednostki;
  4. przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
  5. dokonywanie analizy obszarów ryzyka w działalności Urzędu i jednostek podległych samorządowi województwa;
  6. prowadzenie zadań audytowych, w tym opracowanie programu zadania audytowego oraz metod i technik prowadzenia audytu;
  7. sporządzanie sprawozdania z przeprowadzenia audytu, zawierającego ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu, przekazywanie go kierownikowi komórki audytowanej oraz Marszałkowi oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny dostosowania działań jednostki do zawartych w sprawozdaniu zaleceń;
  8. prowadzenie audytu w komórkach zaangaSowanych we wdraSanie funduszy strukturalnych;
  9. współdziałanie z Departamentami w celu racjonalizacji funkcjonowania systemu wdraSania funduszy strukturalnych;
  10. przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie;
  11. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z komórkami audytu wewnętrznego jednostek podległych samorządowi województwa;
  12. prowadzenie akt stałych i bieSących audytu.”;
 5. dotychczasowy § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Do zadań Biura BIP i Informacji Internetowej należy w szczególności:
  1. odpowiedzialność za określenie struktury oraz funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej;
  2. administrowanie stroną podmiotową BIP;
  3. publikowanie i aktualizacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej , informacji przekazywanych przez departamenty oraz jednostki organizacyjne Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  4. przenoszenie nieaktualnych informacji do archiwum utworzonego na stronie BIP na podstawie informacji uzyskanych z Departamentów oraz jednostek organizacyjnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego;
  5. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
  6. odpowiedzialność za określenie struktury oraz funkcjonowania portalu internetowego oraz innych stron internetowych naleSących do Urzędu Marszałkowskiego;
  7. administrowanie portalem internetowym oraz innymi stronami internetowymi naleSącymi do Urzędu Marszałkowskiego;
  8. zarządzanie kontami redaktorów umieszczających informacje na stronach internetowych naleSących do Urzędu Marszałkowskiego;
  9. opracowywanie i nadzór nad realizacją procedur zapewniających bezpieczeństwo zasobów informatycznych zawartych na witrynach internetowych;
  10. koordynowanie prac projektowych, projektowanie, administrowanie oraz tworzenie aplikacji i witryn internetowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.”;
 6. dotychczasowy § 66 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Departament właściwy do rozpatrzenia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niS w ciągu miesiąca.”;
 7. w dotychczasowym § 66 po ust. 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
  „5. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień- takSe o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.”.
 8. załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 9. załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki