Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

W Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/171/03 z dnia 7 października 2003r. w sprawie nadania statutu Warmińsko – Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
  „ § 4
  Ośrodek prowadzi swoją działalność na podstawie:
  1. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
  2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537) zwanego dalej rozporządzeniem,
  3. niniejszego statutu”.
 2. § 6 otrzymuje brzmienie:
  „ § 6
  1. Do obowiązkowych zadań Ośrodka należy:
   1. opracowywanie, we współpracy z Warmińsko – Mazurskim Kuratorem Oświaty, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie;
   2. przygotowywanie i realizacja, we współpracy z Warmińsko – Mazurskim Kuratorem Oświaty, programów doskonalenia zawodowego nauczycieli – doradców metodycznych;
   3. przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i placówek, pracowników urzędu organu prowadzącego szkołę i placówkę oraz pracowników urzędu organu sprawującego nadzór pedagogiczny ;
   4. organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli:
    1. przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
    2. zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych;
   5. prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
   6. organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji i seminariów, dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek;
   7. wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
   8. organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z Warmińsko – Mazurskim Kuratorem Oświaty;
   9. współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
  2. Ośrodek może realizować równieS inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
  3. Ośrodek może prowadzić:
   1. za zgodą Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty kursy kwalifikacyjne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, a takSe w przepisach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ,
   2. doskonalenie zawodowe nauczycieli – konsultantów i nauczycieli – doradców metodycznych wyłącznie przy posiadaniu akredytacji.”
 3. w § 7:
  1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   „ 3. Nauczyciela zatrudnionego w Ośrodku, wchodzącego w skład komisji konkursowej, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 4 pkt 2 niniejszego statutu wyłania się zwykłą większością głosów przez ogół nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku, w drodze tajnego głosowania z zachowaniem co najmniej 50% ich obecności”,
  2. ust. 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
   „ 12) przygotowanie planu pracy Ośrodka na dany rok i przedstawienie go organowi prowadzącemu w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego celem zatwierdzenia. Plan pracy powinien zawierać m.in. część dotyczącą wielkości zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, z wyszczególnieniem zajmowanych stanowisk, „.
 4. w § 8:
  1. ust. 2 skreśla się,
  2. dotychczasowe ust. 3 i 4 oznacza się odpowiednio jako ust. 2 i 3.
 5. § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Działalność dodatkowa może być finansowana z dochodów własnych uzyskiwanych na podstawie uchwały organu stanowiącego Samorządu Województwa”.

Załączniki

Załączniki