Wersja obowiązująca z dnia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Informacje dodatkowe:

  1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie wsparcia finansowego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęły dwie oferty, które spełniały wymogi formalne i podlegały rozpatrzeniu.
  2. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki