Wersja obowiązująca z dnia

Wybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektu o nazwie „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonuje wyboru do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektu o nazwie „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Załączniki

Załączniki