Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana uchwały Nr 46/580/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 03/09/5.1.6 Schemat A

Informacje dodatkowe:

Wprowadza się zmiany do wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik nr 11 do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 03/09/5.1.6, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 46/580/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2009 r., nadając brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

Załączniki

Załączniki