Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie formy konkursu nr 01/10/5.1.1 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

Informacje dodatkowe:

Ustala się zamkniętą formę konkursu 01/10/5.1.1 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z 30-dniowym terminem naboru wniosków. Nabór wniosków zostanie rozpoczęty w dniu 1 marca 2010 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 kwietnia 2010 r. o godz. 15.00.

Załączniki

Załączniki