Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/10/5.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

Informacje dodatkowe:

Ustala się maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowa, do konkursu 01/10/5.1.1 na 80% wydatków kwalifikowanych.

Załączniki

Załączniki