Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/10/5.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowa

Informacje dodatkowe:

Ustala się kwotę alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w ramach Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/10/5.1.1 w wysokości 126 573 915,26 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset piętnaście złotych 26/100).

Załączniki

Załączniki