Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie formy konkursu nr 01/10/2.1.5 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

Informacje dodatkowe:

Ustala się otwartą formę konkursu 01/10/2.1.5 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Nabór wniosków zostanie rozpoczęty w dniu 9 kwietnia 2010 r. Zamkniecie konkursu nastąpi w momencie, gdy wartość dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 w złożonych wnioskach, po zsumowaniu przekroczy 300% dostępnej w konkursie alokacji. Ostateczny termin składania wniosków upływa 9 października 2010 r. o godz. 15.00, moŜliwe jest wcześniejsze zamknięcie konkursu w przypadku podjęcia decyzji przez Instytucję Zarządzającą o zamknięciu konkursu.

Załączniki

Załączniki