Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Ustalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/10/2.1.5 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe

Numer aktu: 10/162/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-02-24

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 41/808/10/III

Informacje dodatkowe:

Ustala się kwotę alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w ramach Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/10/2.1.5 w wysokości 1 390 766,49 Euro, co daje kwotę 5 661 114,99 PLN (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czternaście złotych 99/100 ), w tym 1 182 151,52 Euro (4 811 947,76 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 208 614,97 Euro (849 167,23 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niŜ JST, ich związki stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST.

Załączniki: