Wersja obowiązująca z dnia

Zasady udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rozmiaru tych zniżek oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Informacje dodatkowe:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 1. szkole, należy przez to rozumieć także zakład kształcenia nauczycieli i zespół szkół,
 2. Karcie Nauczyciela, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

§ 2

Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:
Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godzin
zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych

1 1) dyrektor zakładu kształcenia nauczycieli liczącego:
- do 5 grup
- od 6 do 11 grup
- 12 i więcej grup
2) wicedyrektor zakładu kształcenia nauczycieli
3) kierownik praktyki pedagogicznej w zakładzie kształcenia nauczycieli
4) kierownik specjalności w zakładzie kształcenia nauczycieli

                6
                4
                3
                6
                6
                8
2 1) dyrektor szkoły liczącej:
- do 5 oddziałów
- od 6 do 9 oddziałów
- od 10 do 12 oddziałów
- powyżej 12 oddziałów
2) wicedyrektor szkoły
3) kierownik szkolenia praktycznego w szkole
liczącej 4 i więcej oddziałów
                8
                6
                4
                3
                7
                10
3 1) kierownik internatu liczącego:
- do 100 wychowanków
- powyżej 100 wychowanków
2) zastępca kierownika internatu liczącego
powyżej 180 wychowanków
                14
                12
                14

§ 3

Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole ustala się w danym roku szkolnym w oparciu o liczbę oddziałów lub wychowanków zamieszczoną w arkuszu organizacji szkoły.

§ 4

 1. Dyrektor szkoły może być zwolniony od obowiązku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przypadku:
  1. złożonych zadań realizowanych przez szkołę,
  2. wykonywania nałożonego przez organ prowadzący szkołę zadania, którego czas realizacji byłby nie krótszy niż 6 miesięcy,
  3. wystąpienia w organizacji pracy szkoły warunków uniemożliwiających realizowanie tygodniowego wymiaru godzin określonego w § 2.
 2. Dyrektor, o którym mowa w ust.1 nie może realizować godzin ponadwymiarowych.
 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze.

§ 5

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie więcej niż 4 godziny tygodniowo jedynie w przypadku, gdy taka potrzeba wynika z planów nauczania.

§ 6

Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z § 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

Załączniki

Załączniki