Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł ich dochodów i przeznaczenia

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr XXX/413/05 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie ich dochodów i przeznaczenia z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 6 o treści:
  "6) wpływy z tytułu korzystania z prawa ochronnego do znaku towarowego",
 2. w § ust. 2 nadaje się nowe brzmienie pkt 1:
  "1) wydatki związane z organizacją i realizacją kursów, szkoleń, konkursów, seminariów, konferencji, sympozjów, kongresów, wystaw, warsztatów i olimpiad",
 3. w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 16 o treści:
  "16) opłaty rekrutacyjne.",
 4. w § 4 ust. 3 dodaje się pkt 16 - 24 o następującej treści:
  "16) zakup usług pozostałych,
  17) zakup materiałów papierniczych,
  18) zakup akcesoriów komputerowych,
  19) dofinansowanie imprez organizowanych dla słuchaczy,
  20) wydatki na organizację imprez okolicznościowych,
  21) dofinansowanie dokształcenia pracowników administracji i obsługi oraz udziału w szkoleniach zewnętrznych,
  22) świadczenia rzeczowe z tytułu bhp,
  23) ubezpieczenia rzeczowe i środków transportu,
  24) wydatki na reklamę i reprezentację jednostki."

Załączniki

Załączniki