Wersja obowiązująca z dnia

Wydatki budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Informacje dodatkowe:

  1. Ustala się wykaz planowanych wydatków, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostateczny termin ich wydatkowania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
  2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Załączniki

Załączniki