Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr IV/53/06 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007 – z późniejszymi zmianami - poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 368.433 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.044.567 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. "Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. "Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika pn. "Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2007 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  7. nowe brzmienie załącznika pn. "Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku przychody i rozchody budżetu", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
  8. nowe brzmienie załącznika pn. "Prognoza kwoty długu województwa na rok 2007 i lata następne", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
  9. nowe brzmienie załącznika pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
  10. nowe brzmienie załącznika pn. "Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
  11. nowe brzmienie załącznika pn. "Wydatki majątkowe na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
  12. nowe brzmienie załącznika pn. "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009", zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 495.294.476 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 501.762.703 zł.
  3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 6.468.227 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 14.260.900 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 116.735.574 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 35.462.900 zł, wolne środki jako nadwyŜka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.021.936 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 96.979.865 zł.
 3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 212.017.741 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 10 do uchwały.
 4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 187.100.935 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 11 do uchwały.

Załączniki

Załączniki