Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie Miastu Działdowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności sportowej UKS Yankees Działdowo, klubu baseballowego działającego przy Gimnazjum Nr 2 w Działdowie

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela Miastu Działdowo pomocy finansowej w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności sportowej UKS Yankees Działdowo, klubu baseballowego działającego przy Gimnazjum Nr 2 w Działdowie.

Załączniki

Załączniki