Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr IV/53/06 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007 – z późniejszymi zmianami - poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 317.419 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 317.419 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2007 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  7. nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
  8. nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2007”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
  9. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 494.603.084 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 513.484.311 zł.
  3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 18.881.227 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 14.260.900 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 113.994.023 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 40.462.900 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.021.936 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 101.651.314 zł.
 3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności po zmianach wynosi 220.325.940 zł, w tym wydatków bieżących na programy i projekty oraz pomoc techniczną realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 195.122.941 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 6 do uchwały.

Załączniki

Załączniki