Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy i sposobu ich przyznawania

Numer aktu: X/193/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-08-28

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 1. nauczycielu – rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę i innych pracowników pedagogicznych szkoły zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć w szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz nauczycieli tych szkół po przejściu na emeryturę lub rentę,
 2. szkołach – rozumie się przez to szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1.

§ 2

 1. W budżecie Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego wyodrębnia się corocznie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
 2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1, przeznaczonymi dla poszczególnych szkół dysponuje dyrektor szkoły.

§ 3

 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w celu wsparcia nauczyciela w dostępie do świadczeń zdrowotnych.
 2. Pomoc zdrowotna może być udzielona w formie pieniężnej zapomogi losowej albo w formie rzeczowej, w związku z:
  1. przewlekłą chorobą nauczyciela,
  2. leczeniem specjalistycznym i sanatoryjnym,
  3. leczeniem powypadkowym,
  4. koniecznością zakupu protez, sprzętu medycznego, ortopedycznego, rehabilitacyjnego.
 3. Pomoc zdrowotna udzielana jest jednorazowo w danym roku kalendarzowym.
 4. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dyrektor szkoły rozpatruje nie częściej niż raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony w innym terminie.
 6. Wysokość pomocy zdrowotnej o której mowa w ust. 2 ustala dyrektor szkoły w zależności od:
  1. sytuacji materialnej nauczyciela,
  2. wysokości kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z leczeniem,
  3. czasu trwania choroby,
  4. wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną.

§ 4

 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela wniosku do dyrektora szkoły według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Do wniosku, stosownie do okoliczności podnoszonych w uzasadnieniu, należy dołączyć:
  1. aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie, pobycie w szpitalu lub sanatorium,
  2. dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia lub zakupu leków, sprzętu leczniczego, rehabilitacyjnego, protez,
  3. oświadczenie o średnim dochodzie osiągniętym w ostatnim kwartale poprzedzającym złożenie wniosku, przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dyrektor szkoły może otrzymać pomoc zdrowotną ze środków będących w dyspozycji szkoły, po akceptacji wniosku i określeniu wielkości pomocy zdrowotnej przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§ 6

 1. Dyrektor szkoły może powołać komisję w celu zaopiniowania składanych wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej,
 2. Skład komisji o której mowa w ust. 1, jej zakres zadań , regulamin działania i sposób powołania ustala dyrektor szkoły.

Załączniki: