Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł ich dochodów i przeznaczenia

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr XXX/413/05 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie ich dochodów i przeznaczenia z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 15 o treści:
  „ 15) wpłaty dokonywane przez róŜne podmioty dla współfinansowania realizowanych projektów.”,
 2. w § 5 ust. 3 dodaje się pkt 14 o treści:
  „ 14) zakup usług pozostałych.”,
 3. w § 6 ust.3 dodaje się pkt 15 – 21 o następującej treści:
  „ 15) zakup usług pozostałych,
  16) zakup materiałów papierniczych,
  17) zakup akcesoriów komputerowych,
  18) opłaty za uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych oraz dofinansowanie dokształcania pracowników administracji,
  19) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  20) ubezpieczenie środków transportu,
  21) ubezpieczenia rzeczowe.”,

Załączniki

Załączniki