Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom w II edycji konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”

Informacje dodatkowe:

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały od poz. nr 1 do poz. nr 33 w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” w łącznej kwocie do 60.000 zł.

Załączniki

Załączniki