Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana uchwały Nr V/67/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, mieszkaniowego i wiejskiego, szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania oraz sposobu obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli

Informacje dodatkowe:

W regulaminie określającym wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, mieszkaniowego i wiejskiego, szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania oraz sposobu obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/67/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

„ § 7

Dodatek motywacyjny nie przysługuje:

„ § 21

 1. § 7 otrzymuje brzmienie:
  1. w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
  3. w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
  4. w przypadku nierzetelnego wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, uchybienia godności zawodu nauczyciela lub raŜącego naruszenia dyscypliny pracy.”
 2. w § 21 ust 1. otrzymuje brzmienie:
 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.”

Załączniki

Załączniki

 • Treśc uchwały
  format: pdf, rozmiar: 29.1 KB, data dodania: