Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 9/139/24/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenie wyników oceny projektów w ramach naboru nr FEWM.06.05-IZ.00-001/23, ogłoszonego w ramach Działania 6.5 Edukacja przez całe życie, Typ 1.2: szkolenia/ kursy z zakresu rozwijania umiejętności/ kompetencji podstawowych, zwłaszcza umiejętności cyfrowych dla osób o niskich umiejętnościach i kompetencjach, w tym cyfrowych (szkolenia poza BUR, umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways), Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie w ramach naboru nr FEWM.06.05-IZ.00-001/23

Załączniki

Treść aktu