Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Aktywność to zdrowie - realizacja ponadlokalnych programów i projektów popularyzujących uczestnictwo w aktywności fizycznej mieszkańców województwa (w szczególności dzieci i młodzieży) profilaktykę prozdrowotną i zdrowe nawyki żywienia”, „Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych. a) Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów. b) Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w zawodach typu Masters i Weterani”, „Wspieranie międzynarodowych wymian i kontaktów sportowych, w szczególności z regionami partnerskimi województwa warmińsko – mazurskiego” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024

Załączniki

Treść aktu