Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr IV/53/06 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007 – z późniejszymi zmianami - poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.188.640 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.612.208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika Nr 3 do uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika Nr 4 do uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika Nr 4a do uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika Nr 5 do uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  7. nowe brzmienie załącznika Nr 11 do uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
  8. nowe brzmienie załącznika Nr 12 do uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
  9. nowe brzmienie załącznika Nr 14 do uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
  10. nowe brzmienie załącznika Nr 14 a do uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
  11. nowe brzmienie załącznika Nr 9 do uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 465.879.101 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 495.283.864 zł.
 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 29.404.763 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 14.260.900 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 113.994.023 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 40.462.900 zł oraz przychód z poŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 117.196.786 zł.
 4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 196.403.341 zł, w tym wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikami Nr 2 do uchwały.
 5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności po zmianach wynosi 217.523.225 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do uchwały.”

Załączniki

Załączniki