Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł ich dochodów i przeznaczenia

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr XXX/413/05 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie ich dochodów i przeznaczenia z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 7 otrzymuje oznaczenie jako § 8,
 2. dotychczasowy § 8 otrzymuje oznaczenie jako § 9,
 3. dodaje się § 7 o treści:
  1. "Tworzy się rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania wraz z internatem w Górowie Iławeckim, ustalając następujące źródła dochodów:
   1. wpływy z najmu i dzierżawy sal oraz pomieszczeń,
   2. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych,
   3. dochody z organizowanych akcji i imprez,
   4. wpłaty dokonywane przez różne podmioty dla współfinansowania realizowanych programów i projektów,
   5. wpłaty na wyżywienie,
   6. wpłaty za zakwaterowanie,
   7. wpłaty mieszkańców internatu jako częściowy zwrot kosztów zakwaterowania w internacie.
  2. Dochody określone w ust.1 przeznacza się na:
   1. zakup artykułów żywnościowych,
   2. zakup materiałów i wyposażenia,
   3. wynagrodzenia bezosobowe,
   4. nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń,
   5. zakup usług pozostałych,
   6. opłaty za usługi telekomunikacji,
   7. opłaty za media,
   8. opłaty za usługi internetowe,
   9. zakup energii,
   10. zakup usług remontowych,
   11. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,
   12. wydatki na podróże krajowe,
   13. wydatki inwestycyjne,
   14. wydatki na obsługę rachunku dochodów własnych."

Załączniki

Załączniki