Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007

Numer aktu: V/62/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-02-06

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr IV/53/06 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007 – z późniejszymi zmianami - poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.666.603 zł zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.674.368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika Nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
  7. nowe brzmienie załącznika Nr 14a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
  8. nowe brzmienie załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 448.012.626 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 471.993.821 zł.
 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 181.607.203 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 11 do uchwały.
 4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności po zmianach wynosi 201.021.760 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do uchwały.”
 5. Nadaje się nowe brzmienie § 3 uchwały budżetowej:
  „ Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 23.981.195 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 14.260.900 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 113.994.023 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 40.462.900 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej w wysokości 111.773.218 zł.”

Załączniki: